แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย admin 219
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เขียนโดย admin 202
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย admin 196
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน เขียนโดย admin 205
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย admin 207
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 192
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม เขียนโดย admin 203
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เขียนโดย admin 201
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย admin 205
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 194

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.