Personal Banner5

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย admin 163
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เขียนโดย admin 148
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย admin 145
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน เขียนโดย admin 147
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย admin 152
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 138
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม เขียนโดย admin 150
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เขียนโดย admin 148
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย admin 149
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 146

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.