แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย admin 251
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เขียนโดย admin 232
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย admin 222
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน เขียนโดย admin 236
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย admin 235
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 219
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม เขียนโดย admin 230
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เขียนโดย admin 228
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย admin 231
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 221

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.