แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมชี้แจง โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 272
การประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของระชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตระชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 230
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 235
การประชุมชี้แจง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 232
การถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้โปรแกรม Adobe PhotoShop ขั้นพื้นฐาน เขียนโดย admin 185
วันต่อต้านยาเสพติดโลก เขียนโดย admin 191
โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 243
โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 221
โครงการไทยนิยม ยังยืน เขียนโดย admin 155
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 เขียนโดย admin 321

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.