แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนยืดิจิทัลชุมชน (ภาคเหนือ) เขียนโดย admin 123
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 20
อบรมการใช้งานระบบ TIC เขียนโดย admin 15
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เขียนโดย admin 19
การประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำ เขียนโดย admin 17
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 43
การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 47
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 9/2561 เขียนโดย admin 38
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 30
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 34

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.