แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดลำปาง 2560 เขียนโดย admin 104
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดลำปาง ปี 2560 เขียนโดย admin 102
การสารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 94
การอ่านหนังสือคนลำปาง 2558 เขียนโดย admin 85
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 91
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2560 เขียนโดย admin 57
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 85
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 90
สรุปผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 156
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 185

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.