ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ


ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เข้าสอบประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ในวันจันทร์ที่ 19 - วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง


โดยให้ผู้รับการประเมิน รายงานตัว ณ โถงหอประชุมจังหวัดลำปาง


รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หมายเหตุ:

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

เลขประจำตัวสอบ 001 - 038 เวลา 08.30 - 11.30 น.

เลขประจำตัวสอบ 039 - 075 เวลา 13.30 - 16.30 น.

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

เลขประจำตัวสอบ 076 - 113 เวลา 08.30 - 11.30 น.

เลขประจำตัวสอบ 114 - 149 เวลา 13.30 - 16.30 น.

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.