การอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ"

e14

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์) ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง  สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็น คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการค้าออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซให้แก่ผู้ประกอบการ โดยทีมวิทยากรดีแทคเน็ตอาสา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาต่อยอด ลดต้นทุน ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายการตลาด สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


รุ่นที่ ๑ จัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศิลาดล กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม หมู่ ๒ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์) เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้มีการเผยแพร่ข่าวการจัดอบรมดังกล่าว ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง FM ๙๗.๐ MHz เวลาประมาณ ๑๘.๑๐ น. ในวันเดียวกัน

e11

e15

 

e13

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.