วันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง

P01

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง และนางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าร่วมงาน วันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ความรู้ถึงสิทธิของคนพิการ ส่งเสริมและผลักดันให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา สร้างสังคมบูรณาการสู่การมีงานทำของคนพิการ โดยมีประเด็นหลักสำหรับในปี ๒๕๖๐ คือ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” ภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.