วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง

C01

 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560  น.ส.ศิภาวรรณ สุยะสืบ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และน.ส.จุฬารัตน์ ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดลำปาง ให้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต จัดขึ้นโดยจังหวัดลำปางและสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลำปาง ซึ่งมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.