การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

j01 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดลำปาง ให้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.