เอกสาร/รายงานสถิติ

 

รายงานภาวะการทำงานของประชากร                                     

     ไตรมาส 3/2560

Download

     ไตรมาส 2/2560

Download
             

     ไตรมาส 1/2560

Download

 

cover SES การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลำปาง             
     พ.ศ. 2558 Download
     พ.ศ. 2556 Download

 

cover1

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดลำปาง  

Download

 

Cover rnd การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 จังหวัดลำปาง                      Download

 

cover st60 สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดลำปาง                Download
สำมะโนเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดลำปาง Download

 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.