สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

 

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ระหว่าง วันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2560 ณ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ออป. อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

2027

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: lampang.nso.go.th