เนื้อหา

รับมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่จัดต้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตร สำหรับหน่วยงานที่จัดต้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดลำปาง โดย นางพรรณทิพา เลาหะทองทพิย์ สถิติจังหวัดลำปางเป็นผู้รับมอบเกีรติบัตร

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.