รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 15 ก.ค 60 นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560 (เมษายน-กรกฎาคม) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเสนอแนะการบริหารจัดการ โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ให้บรรลุตามเป้าหมาย ตลอดขนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

076007

076008

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.