ประชุมชี้แจง โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดลำปาง

วันที่ 7 ก.ค. 2560 สนง.สถิติจังหวัด ร่วมกับ สนง.กศน.จังหวัดลำปาง โดยนายอดิศร จินาวิน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดลำปาง0760011

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: lampang.nso.go.th