เนื้อหา

ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

a5

 

นางพรรทิพา เลาหะทองทิพย์ ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ

ในการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

a1

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.