เนื้อหา

ข้อมูลข้าวสารตามมาตรา 7

 

              1. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550

              2. ระเบียบสำนักงานสถิตแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2555

              3. ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ พ.ศ.2555

              4. ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ พ.ศ.2556

              5. ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดลำปางเรื่องขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการ

              6. คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ ๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

                  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าว สารในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

              7. คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

                  เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าว สารในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

              8. คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ ๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

                 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารข้อมูลข่าว   สาร ในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

              9. คำสั่งสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการ 

                  ข้อมูลข่าวสารในสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

              10. มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทสถิติประเทศไทย พ.ศ.2554 - 2558

              11. คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

              12. คำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง

             

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.