เนื้อหา

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

 

ประกาศประกวดราคา สอบราคา

สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: lampang.nso.go.th