เนื้อหา

ข้อมูลข้าวสารตามมาตรา 9

 

  • ผลการพิจาณาฯ ม.9 (1)
  • นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
  • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
  • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
  • สิงพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
  • มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)

 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.