เนื้อหา

กรอง

งานการเงิน

Info การท่องเที่ยว

info tour

infographic ผู้สูงอายุ

info oru

infographic ขยะ

info

infographic ข้าว

info

Metadata ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง

- ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

- ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

- ปริมาณขยะสะสม(ตกค้าง)

- ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

- ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

- จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับขยะหรือมลพิษ

- ปริมาณการกำจัดขยะต่อวั

- ปริมาณการกำจัดขยะ (เที่ยว/วัน)

- จำนวนพื้นที่ที่ไม่ให้บริการจัดเก็บขยะ

- จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

- จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

- จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

- จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

- จำนวนครัวเรือนจังหวัดลำปาง

- จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้อง

- จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

- พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

- จำนวนชุมชน / พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ / เทคโนโลยีการกำจัด / แปรรูปขยะ

- จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

- จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

- จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

- ความถี่ในการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด

- แผนบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

- จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

Metadata ผู้สูงอายุ

- จำนวนประชากรทั้งจังหวัดลำปาง เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจังหวัดลำปาง เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด  จำแนกเป็นรายอำเภอ

- จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน / ไม่มีบัตรประชาชน พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียนจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย จังหวัดลำปาง

- จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคู่สมรส จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2555 - 2559

- ผู้สูงอายุที่ต้องดูปลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ  จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซ่งบริการสุขภาพ ได้สะดวก รวดเร็ว พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ  เช่น ด้านฝึกอาชีพ สขภาพ นันทนาการ เป็นต้น พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ  พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน  จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่รอน ขอทาน พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ พ.ศ. 2555 - 2559

- จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ พ.ศ. 2555 - 2559

Metadata การท่องเที่ยว

- จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

- จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

- ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

- รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

- จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

- จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยียน

- จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

- จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

- รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

- จำแนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร

- ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธาณะที่ได้มาตรฐาน

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งเดือน

- ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

- จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

- จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดที่ได้รับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

- มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

- รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

- รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด

 

 

 

 

 

 

 

Metadata ข้าว

 - ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรนิยมปลูก

- พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

- พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

 - จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

- จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

- เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยวและเนื้อที่เสียหาย

- จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

- ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

- ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

- ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

- เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

- พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

- ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP

- ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

- ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

- เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่

- พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

- จำนวนสหกรณ์การเกษตร

- จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

- จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

- จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถานบันการเงิน/กองทุน

- จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

- พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

- ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

- โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

- มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

- บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

 

 

 

สำมะโนอุตสาหกรรม2560

สำมะโนอุตสาหกรรม

เซรามิค

 2000 Page-1

 

1.พัฒนาแหล่งผลิตและสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิต

  - จำนวนผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมเซรามิกจำแนกตามรายชื่อผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมเซรามิกที่ตั้งของสถานประกอบการหัตถอุตสาหกรรมเซรามิก

  - จำนวนสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ จำแนกเป็นสินเชื่อผู้ประกอบการ

  - จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนงานพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมเซรามิก จำแนกตามสถานประกอบการ  

 

 2.การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน

  - จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม สัมมนาการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก จำแนกตามจำนวนโครงการจัดอบรม สัมมนาการพัฒนาออกแบบ

  - จำนวนแรงงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการผลิต

 

 3.การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต

  - จำนวนสถานประกอบการหัตถอุตสาหกรรมเซรามิก ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จำแนกตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  - ตัวชี้วัดผลิตภาพรวม (TFP หรือ Total Factor Productivity) จำแนกประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

  - สถานประกอบการหัตถอุตสาหกรรมเซรามิก ที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

  

4.การพัฒนาระบบการตลาด

  - จำนวนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เซรามิก

  - จำนวนครั้งของการจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซรามิก จำแนกตามการจัดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

  - จำนวนช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายของสถานประกอบการ จำแนกตามช่องทางของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์

  - จำนวนครั้งของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆจำนวนครั้งของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท่องเที่ยว

 2000 Page-1

 จำนวนการรวมกลุ่มของชุมชน ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

จำนวนกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของลำปาง

จำนวนครั้งของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้วิถีชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม

จำนวนธุรกิจที่พัก Guest- house ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จำนวนธุรกิจที่พัก Home stay ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จำนวนนักท่องเที่ยวของลำปางที่เพิ่มขึ้น

จำนวนปราชญ์ล้านนาที่มีภูมิปัญญาสาขาต่างๆได้รับการส่งเสริมให้มีการสืบสานและสร้างสรรค์งานในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ผู้นำเที่ยวที่ได้รับการอบรม พัฒนาให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ผู้นำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว

จำนวนรายการท่องเที่ยวที่เป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง(Routs)ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่น ๆ

จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 )มีค่าเกินมาตรฐาน

จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของลำปางที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว ผู้เยี่ยมเยียน

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ช่วยดึงดูดนอกเหนือจากจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก (เช่น อุทยานไม้ดอกไม้ประดับ สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ เป็นต้น)

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา

ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางถนนภายในและระหว่างจังหวัดรวมทั้งป้ายบอกทาง

รายได้จากการท่องที่ยวของลำปางที่เพิ่มขึ้น

สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยวต่องบประมาณทั้งหมด

อัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร

อัตราการลดลงของจุดความร้อน (Hotspot)ในพื้นที่จังหวัด

 

 

ช้อมูลกลางและยุทธศาสตร์

 

 

 

pay1                                         pay3

 

 

การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7000 Page-1

 

-  จำนวนการเกิดภัยดินถล่มจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิด หมู่บ้าน และผู้ประสบภัย

-  จำนวนการรับขึ้นทะเบียนสวนป่า

- จำนวนเกษตรกรและคนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการโดยจำแนกตามกิจกรรม โครงการเพื่อการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ และอนุรักษ์ดิน

 - จำนวนคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้จำแนกตามจำนวนคดีและความเสียหาย

 - จำนวนครั้งของการดับไฟป่า

-  จำนวนเครือข่ายเร่งรัดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในแต่ละปี

-  จำนวนป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543-2559 จำแนกตามพื้นที่และประเภทป่าชุมชน

-  จำนวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายที่ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายหรือจัดการตามหลักวิชาการ

-  จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูจำแนกตามพื้นที่

-  จำนวนวันในรอบปีงบประมาณคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 )มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

-  จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและปริมาณเก็บกักในแต่ละปี

-  เนื้อที่ป่าไม้ทั้งหมดของจังหวัด

- ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำแนกตามลุ่มน้ำ

พื้นที่การจำแนกชั้นความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน

-  พื้นที่ต้นน้ำของจังหวัดจำแนกตามแหล่งและเนื้อที่

พื้นที่ปลูกป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ จำแนกตามเนื้อที่และประเภทป่า

พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ จำแนกตามเนื้อที่และประเภทป่า

พื้นที่ป่าไม้ จำแนกตามประเภทป่าและเนื้อที่

พื้นที่ป่าสงวนตามประกาศ  จำแนกตามประเภทป่าและเนื้อที่

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมดของจังหวัดตามประกาศ

ระดับการรับรู้และความพร้อมให้ความร่วมมือของชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า

 

 

 

การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย

 6000 Page-1

- จำนวนการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามประเภทข้อหา สารเสพติด พื้นที่

- จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรจำแนกตามผู้ขับขี่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะสภาพที่เกิดเหตุ

- จำนวนอาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำแนกตามประเภทเครือข่าย (เช่น ตำรวจอาสา )

- จำนวนอาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมส่วนท้องที่ จำแนกตามประเภทเครือข่าย (เช่น ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน) และพื้นที่

- ร้อยละจำนวนคดีที่จับกุมได้เทียบกับคดีที่รับแจ้ง(แบบสถิติคดีสำคัญ 4 กลุ่ม)

- ร้อยละจำนวนคดีที่จับกุมได้เทียบกับคดีที่รับแจ้ง

- อัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรงที่ลดลงโดยเปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปี่ที่ผ่านมา

การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5000 Page-1 

1.ส่งเสริมครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง 

 - จำนวนครัวเรือนทั้งหมดจำแนกตามอำเภอ ตำบล

 - จำนวนผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ จังหวัดลำปาง

 - จำนวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ให้การอบรมอาชีพเสริม จังหวัดลำปาง

 

2.ขยาย/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

 - จำนวนผู้สอนจังหวัดลำปาง

 - ผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ และเข้าสู่ตลาดงาน จังหวัดลำปาง

  

3.ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน/ชุมชน

 - จำนวนแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน

 - จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด

 - ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มีทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต

 

4.ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของประชาชนทุกระดับวัย 

  - จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย จังหวัดลำปาง

  - จำนวนสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนได้รับสนับสนุนและพัฒนาให้ได้มาตรฐานสามารถส่งเสริมความรู้ ทักษะ กิจกรรมและสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็ก

  - ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

  - อัตราป่วยตายด้วยโรคที่สำคัญ จังหวัดลำปาง

  - สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) จังหวัดลำปาง

  - จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

  - อัตราการใช้สิทธิหลักปรพกันสุขภาพถ้วนหน้า

  

5.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การมีงานทำ/รายได้

 - อัตราการว่างงาน

 - อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลำปาง

 - แหล่งเรียนรู้ชุมชน จังหวัดลำปาง

 - รายได้ของแรงงานที่ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน จังหวัดลำปาง

 - จำนวนหลักสูตรพัฒนา อบรม ศึกษาดูงานเพื่อให้มีความรู้ ทักษะอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้

 

6.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

 - ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา

 - ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

 - อัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร

- จำนวนอาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมส่วนท้องที่ จำแนกตามประเภทเครือข่าย จังหวัดลำปาง

 - ร้อยละจำนวนคดีที่จับกุมได้เทียบกับคดีที่รับแจ้ง

 - การเกิดอาชญากรรมรุนแรง จังหวัดลำปาง

    

การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

4000 Page-1 

- ข้อมูลชุดดินในแต่ละพื้นที่ (รหัสชุดดิน) จำแนกเป็นรายอำเภอ จังหวัดลำปาง

- ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวปลอดภัย จังหวัดลำปาง

- ค่าวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่ (ค่า PH) จำแนกเป็นรายอำเภอ จังหวัดลำปาง

- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต

- จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวปลอดภัย จังหวัดลำปาง

- จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนด้านต้นทุนการผลิตและการเงินจากสถาบันการเงิน กองทุน จังหวัดลำปาง

- จำนวนชนิดพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงและเหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง

- จำนวนชนิดพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงและเหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวนาปี

- จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ จังหวัดลำปาง

- จำนวนยุ้งฉาง หรือโกดัง หรือ สถานที่เก็บรวบรวมสินค้า (Warehouse) ที่ได้มาตรฐานข้าวปลอดภัย จังหวัดลำปาง

- จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

- จำนวนศูนย์รวบรวมและกระจายข้าวปลอดภัย จังหวัดลำปาง

- จำนวนสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืมได้

- จำนวนสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยของจังหวัดในปีปัจจุบัน

- ชนิดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและทนต่อโรคที่เกษตรกรในจังหวัดลำปางใช้เพาะปลูก

- ตลาดกลางสินค้าข้าวปลอดภัย และปริมาณการซื้อขายข้าวปลอดภัย จังหวัดลำปาง

- ปลูกข้าวปลอดภัย จังหวัดลำปาง

- ผลผลิตข้าวปลอดภัย จังหวัดลำปาง

- พื้นที่ชลประทาน จังหวัดลำปาง

- ราคาข้าวเปลือก จังหวัดลำปาง

- หลักเกณฑ์มาตรฐานและระบบการรับรองการปลูกข้าวปลอดภัยที่เทียบเท่ามาตรฐาน GAP จังหวัดลำปาง

- แหล่งวิจัยและแหล่งผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

3000 Page-1

- เครือข่ายการค้า การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

- จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

- จำนวนครั้งของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อพัฒนาตลาดและการบริการ

- จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และการส่งเสริมอาชีพให้มีความพร้อมเข้าสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ จำแนกตามจำนวนกิจกรรม

- จำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Broadband Internet)

- จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การส่งออกและการอุตสาหกรรม

- จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและได้รับการรับรองว่ามีความรู้ความสามารถ

- จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและปริมาณเก็บกักในปีปัจจุบันและปีผ่านมา

- ปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (ตัน-กม.) หารความยาวของถนนทั้งหมด (กม.)

- มูลค่าการค้าที่ได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

- ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำผังชี้นำการพัฒนา พื้นที่ที่กำหนดให้เป็น Land logistics เมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติการ

- ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมให้มีสถานีบริการน้ำมันอย่างเพียงพอเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 - 2559

- รายงานการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับแรงงานในธุรกิจด้านการค้า การส่งออกและการอุตสาหกรรมของลำปาง

- สถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Hotspot Wi-Fi)

- หน่วยงานที่มีหลักสูตร โครงการการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในธุรกิจโลจิสติกส์

- หมู่บ้านที่มีศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554 - 2559

- อัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร

 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

        

                                                                      การท่องเที่ยว

 

    

                                                                            เซรามิค

*ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์*

pay3


1.การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 2.สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ


 3.การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร


 4.การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 5.การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน การรักษาความสงบเรียบร้อย


 6.การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ชุดข้อมูลกลาง-ด้านสังคม (ผู้สูงอายุ)

yut4
 

 

ชุดข้อมูลกลาง-สังคม (ผู้สูงอายุ)

1.การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

 • จำนวนประชากรทั้งจังหวัด
 • จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
 • จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
 • จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด
 • จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน
 • จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
 • จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
 • จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
 • จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส
 • จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก
 • จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก
 • ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
       

2.จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

 • จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ จิตเวช
 • จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 
 • เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการเป็นต้น
 • จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ
 • จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน
 • จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

3.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

 • จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน
 • จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน
 • จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน
 • จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์
 • จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

ชุดข้อมูลกลาง-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ)

 yut3


1. ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

 

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ


3. จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว)

 yut2

  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว


2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร


3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร


4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว


5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว


6. พัฒนาการตลาด

รวมภาพกิจกรรมสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง


รวมภาพกิจกรรมสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

sao[dfkaspfkasdkfasdkfksdk

;fksdkf;sdk;

What's New in 1.5?

As with previous releases, Joomla! provides a unified and easy-to-use framework for delivering content for Web sites of all kinds. To support the changing nature of the Internet and emerging Web technologies, Joomla! required substantial restructuring of its core functionality and we also used this effort to simplify many challenges within the current user interface. Joomla! 1.5 has many new features.

In Joomla! 1.5, you''ll notice:

 • Substantially improved usability, manageability, and scalability far beyond the original Mambo foundations
 • Expanded accessibility to support internationalisation, double-byte characters and right-to-left support for Arabic, Farsi, and Hebrew languages among others
 • Extended integration of external applications through Web services
 • Enhanced content delivery, template and presentation capabilities to support accessibility standards and content delivery to any destination
 • A more sustainable and flexible framework for Component and Extension developers
 • Backward compatibility with previous releases of Components, Templates, Modules, and other Extensions

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.