เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์สอ.60

00006

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจ "สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" 
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและ ลักษณะที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับการประกอบการผลิต จากสถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมการผลิตในสถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนดทั่วประเทศ

0000300002